Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Birinci Bölüm

Amaç ve Kapsam

Madde 1: Bu yönergenin amacı, Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerde bulunmak amacı ile oluşturdukları öğrenci topluluklarının kuruluşları ve işleyişlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 2: Dayanak

Bu yönerge 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 47. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Madde 3: Tanımlar

Bu yönergede yer alan kavramlar;

 1. Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,
 2. Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,
 3. Koordinasyon Kurulu: Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının genel kurallarını belirleyen, yeni topluluk kurma başvurularını inceleyerek karar veren ve mevcut toplulukların faaliyetlerini denetleyen kurulu,
 4. Genel Kurallar: Topluluk faaliyetlerine ilişkin genel kuralları,
 5. Genel Kurul: Topluluk kaydını yaptırmış tüm öğrenci üyelerden oluşan ve görevleri bu yönergenin 9. maddesinde belirtilen kurulu,
 6. Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilen 5 (beş) asil ve 1 (bir) yedek üyeden oluşan ve görevleri bu yönergenin 9. maddesinde belirtilen kurulu,
 7. Denetleme Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilen 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek üyeden oluşan kurulu, tanımlar.

Madde 4: Koordinasyon Kurulu

Koordinasyon Kurulu, Sağlık Kültür Spor Müdürü başkanlığında Topluluk Danışmanı ve Öğrenci Toplulukları Direktöründen oluşur.

Topluluk faaliyetlerine ilişkin Genel Kuralları belirler. Yeni topluluk kurma başvurularını inceler ve açılıp, açılmayacağı konusunda karar verir. Mevcut toplulukların faaliyetlerini denetler, gerekirse kapatılmalarına karar verir.

Madde 5: Toplulukların Kuruluşu

En az 8 öğrenci, kurmak istedikleri topluluğun tüzük taslağı ve bir danışmanın(idari personel, öğretim üyesi ,öğretim görevlisi ,araştırma görevlisi, okutman) topluluk danışmanlığını kabul ettiğine dair imzalı belge ile  Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne başvurur. Önerilen topluluğun faaliyet alanı daha önce kurulmuş faal bir topluluğunki ile benzer olmamalıdır. Benzer topluluklar Koordinasyon Kurulu tarafından birleştirilir. Başvuru Öğrenci Toplulukları Koordinasyon Kurulu tarafından incelenir ve uygun görülürse önce bir yıl süreli bir Aday Topluluk kurulur. Aday Topluluk ’un kuruluşunu takiben en geç 15 gün içinde ilk Genel Kurulunu yapması ve kuruluşun gerçekleştiği akademik yılsonuna kadar geçerli olacak organlarını seçmesi gerekir. Aday topluluklar diğer topluluklar ile aynı hak ve sorumluluklara sahiptir. Aday toplulukların kuruluş amaçları ile uyumlu faaliyetlerde bulunmaları, aktif üye sayılarını artırmaları beklenir. Adaylık dönemi sonunda, yapılan faaliyetler Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucuna göre adaylık süresi kaldırılarak topluluk aslen kurulur veya fesih edilir.

Madde 6: Toplulukların Faaliyetleri

a)  Topluluklar Madde 1’de belirtilen temel amaçlar çerçevesinde tüzüklerinde tanımlanan faaliyet alanlarına uygun etkinliklerin yanı sıra bu etkinliklerin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla gelir getirici faaliyetlerde ve/veya faaliyet alanı içinde olmak kaydıyla tanıtım çalışmalarında bulunabilirler. Tüm topluluk faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun belirlediği Genel Kurallar çerçevesinde yürütülür.

b)  Topluluk Yönetim Kurulu, her akademik yılın başında o akademik yıl için öngördüğü faaliyet programlarını bir taslak şeklinde Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne teslim eder. Bu program ve bütçe taslağında esas, giderlerin topluluk faaliyet alanı ile tutarlılık göstermesi,  gelirlerin ise öngörülen giderleri karşılamak amacına yönelik olmasıdır. Akademik yılın sonunda gerçekleştirilen faaliyetlerin Topluluk Denetleme Kurulu’nca onaylanmış ayrıntılı dökümü ve mali bilânçosu istenildiği takdirde Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne teslim edilmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz etmeyen topluluklar bir sonraki akademik yılda faaliyete başlayamazlar.

c)  Yasa, tüzük, yönetmelik ve benzerlerinde aksi öngörülmedikçe topluluk faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve bu faaliyetlerin Üniversite içinde veya dışındaki tanıtımı, duyurusu, reklâmı ve benzeri çalışmalar Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’nün  onayı ile yapılır.

d) Topluluklar, Üniversite’nin fiziki ortamına zarar verecek veya akademik hayatını aksatacak faaliyetlerde bulunamazlar.

e)  Topluluklar kendi faaliyet alanlarının dışına çıkmamaya ve özellikle diğer toplulukların alanlarına girmemeye özen gösterirler. Anlaşmazlık durumunda karar mercii Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’dür.

f)  Toplulukların yayın ve diğer faaliyetlerinde Sağlık Kültür Spor Müdürü gerekli gördüğü hallerde topluluk danışmanının görüşünü alır. 

g) Topluluğun Adı,  Logosu ve İletişim Bilgileri; Topluluğun adı, amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Üniversite veya ilgili Akademik Birim adları, toplulukların adlarında ve/veya logolarında kullanılabilir; ancak bu, topluluğun yaptığı etkinliklerle Üniversitenin veya ilgili Akademik Birimin yasal ve malî bir yükümlülük alacağı anlamına gelmez. Topluluklar kendi logo tasarımlarını kendileri yapıp SKS’ye onaylatmak zorundadır. Din, dil, ırk, etnik köken, bölge ve diğer ayrımcılık içeren içerik ve amaçlarla topluluk kurulamaz.

h)Topluluğun iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde bu değişiklik onbeş gün içinde SKS Müdürlüğü’ne bildirilir.

I) Topluluklar kendi organizasyonları olmadıkça, herhangi bir firmanın üniversitede tanıtım veya reklam çalışmalarını yapamazlar.

i) Topluluklar geçerli olan yasalara, üniversitenin akademik ortamına uygun düşmeyen veya üniversitenin kamuoyunda yanlış tanınmasına yol açması muhtemel etkinliklerde bulunamazlar.

j)  Topluluklar tarafından yapılan etkinlikler topluluk yönetimi sorumluluğundadır.

Madde 7: Üyelik

a) Topluluk üyeliği sadece öğrencilere açıktır. Bir öğrenci birden fazla topluluk üye olabilir.

b) Üyelik, her akademik yarıyılın başında yapılacak kayıtlarla gerçekleşir. Üyelik, Genel Kurul tarafından bir önceki akademik yılın sonunda saptanmış ve Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü tarafından onaylanmış yıllık ve/veya yarıyıllık aidatın kayıt sırasında ödenmesi ve/veya Üyelik Topluluk Listesi’ne yapılacak kayıt ile gerçekleşir. Topluluklar, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’nün onayı ile bazı öğrencileri üyelik aidatı ödemekten muaf tutabilirler. Üyelik her akademik yılın ilk döneminde yenilenir.

c) Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne teslim edilen üye listesindeki bütün isimler bir akademik yılı doldurmak kaydı ile topluluk başkanlığı seçimlerinde oy kullanabilir veya topluluk başkanlığına aday olabilir. Topluluklarda bir akademik yıl üyeliğini tamamlayan öğrenciler, “aktif üye” olarak adlandırılır ve seçme-seçilme haklarına sahip olurlar.

d) Tanımlanan üyelik şartlarına sahip olmayan kişiler ancak fahri üye, danışman veya çalıştırıcı sıfatıyla topluluk faaliyetlerine katılabilirler. Bu kişiler, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’nün onayı ile görev alabilir, ancak seçme, oy verme ve seçilme hakları yoktur. Çalıştırıcılık  ve danışmanlık gibi fahri üyelikler her yıl yenilenmek zorundadır. Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde akademik yıl içinde bu kişilerin görevlerine son verilmesini isteyebilir.

e) Üyelikten çıkarılma, Topluluk Yönetim Kurulu’nun gerekçeli ve Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü tarafından onaylanmış teklifinin Topluluk Genel Kurul üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kabulüyle gerçekleşir.

f) Üyelik konusundaki tüm anlaşmazlıklar için üye adayları, üyeler ve topluluklar, Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne başvurur.

Madde 8: Tüzük

Toplulukların Tüzükleri bu yönerge hükümlerine göre hazırlanır. Tüzüğün değiştirilmesi Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte biri veya Yönetim Kurulu tarafından teklif edilebilir. Teklif, Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla kabul edilir. Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi Koordinasyon Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.

Madde 9: Organlar

       A) Genel Kurul: Topluluğun genel karar organıdır.

 1.  Topluluğun aktif üyelerinden oluşur.
 2. Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine her akademik yarıyılda en az bir kere toplanır.Yönetim Kurulu, topluluk aktif üyelerinin üye tam sayısının en az üçte birinin imzası ile istendiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. Genel Kurul belirtilen sıklıkta toplanmadığı takdirde Sağlık Kültür Spor Müdürü topluluk faaliyetlerini dondurmak yetkisine sahiptir.
 3. Genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Aksine bir nisap belirtilmeyen hallerde kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
 4. Görevleri;
 1. Her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yıl için Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini seçer.
 2. Üyelikten çıkarılma tekliflerini karara bağlar.
 3. Fahri üyelik, danışmanlık ve çalıştırıcılık tekliflerini oylar.
 4. Her akademik yılın başında öngörülen faaliyet program taslağını onaylar
 5. Tüzük değişikliklerini oylar.
 6. Gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu görevden alır.

B) Yönetim Kurulu ve Görevleri:  Yönetim Kurulu topluluğun yürütme organıdır.

 1. Her akademik yıl derslerin son gününden önce, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan, başkan yardımcısı, sayman, yazman ve  en az bir üyeden oluşur. Yeni yönetim kurulu seçildikten sonraki mezuniyet töreninden hemen sonra görevi bir yıllığına devralır. Seçilen başkan en fazla iki akademik yıl başkanlık yapabilir ayrıca yüksek lisans öğrencisi topluluk başkanlığı yapamaz.
 2. Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken asil üyeler için en az bir yedek üye seçilir. Asil üyenin süresinden önce ayrılması durumunda yerine seçimde aldıkları oy miktarı esas  alınarak yedek üyeler getirilirler. Yedek üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak karar ve imza yetkileri yoktur. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin    isimleri Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne bildirilir
 3. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine topluluk aktif üyesi olup başka bir topluluğun Yönetim Kurulu’nda yer almayan adaylar seçilebilir. Üniversitede, hazırlık dönemi hariç 8 yarıyılını doldurmuş olan öğrenciler Yönetim Kurulu’na üye olamazlar.
 4. Yönetim Kurulu, danışman, çalıştırıcı veya fahri üye konumundaki kişileri toplantılarına davet edebilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur.
 5. Yönetim Kurulu aktif üye (Genel Kurul) tam sayısının üçte iki çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilir.
 6. Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, tüzüğün uygulanmasından, topluluğun mali gelir ve giderleriyle, demirbaş malzemelerinden Genel Kurul’a ve Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne karşı sorumludur.
 7. Akademik yılın başında topluluğun tahmini bütçesini ve öngörülen faaliyet programını, akademik yılın sonunda ise faaliyet raporunu ve mali bilânçoyu Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne sunmak zorundadır. Her toplantıda tutanak düzenler, Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü tarafından istendiği takdirde ibraz eder.

C)  Denetleme Kurulu ve Görevleri:  Genel Kurul adına Yönetim Kurulu’nu ve topluluk faaliyetlerini denetler.

a. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından akademik yılın başında o akademik yıl için seçilir. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu üyesi olmayan 1 asil ve 1  yedek üyeden oluşur.

b. Denetleme Kurulu üyeliği için Yönetim Kurulu üyeliği şartları geçerlidir.

c. Denetleme Kurulu, topluluğun yıllık faaliyet raporunu, evrakını, saymanlık defterini ve demirbaş eşyalarının durumunu inceler. Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların tüzüğe, bütçe taslağına ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler. Satın alınan demirbaş eşyanın İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’ne kaydettirilmesinin takibinden sorumludur. Gereğinde Yönetim Kurulu’na, Genel Kurul’a ve Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne bilgi verir.

Madde 10: Belgeler

 1. Üye Kayıt Listesi:

         Üyelerin isimleri, öğrenci numaraları, irtibat bilgileri ve üyelik kayıt tarihini içeren yazılı          bir listenin topluluk arşivinde bulunması ve her akademik yılın başında Sağlık Kültür            Spor Müdürlüğü’ne verilmesi gerekir. Bu liste her dönem başı güncellenir.

 1. Üye Aidat Makbuzları:
  Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne sunulacak aidat makbuzlarında ve koçanlarında topluluk adı, üye adı, öğrenci numarası, ödeme tarihi, aidat tutarı, topluluk mührü ve yetkili üye imzası bulunmak zorundadır.
 2. Üye Toplantı Tutanakları:
  Aktif üyelik kriteri sayılan faaliyetlere katılan üyeler, isimlerini faaliyet raporu ile birlikte istendiğinde Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne sunmak zorundadırlar.
 3. Yönetim Kurulu Tutanakları
 4. Genel Kurul Tutanakları
 5. Demirbaş Kayıtları;

Üniversite tarafından verilen ofis malzemeleri İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından topluluk başkanına zimmetlenir. Yeni satın alınan eşyanın, teslim alma tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde topluluk tarafından İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’ne bildirilmesi ve demirbaş eşya numarası alınarak bu deftere kaydedilmesi zorunludur. Demirbaş eşya topluluk dışı etkinliklerde kullanılamaz.

 1. Topluluğun yaptığı bütün giderlere ve elde ettiği bütün gelirlere ait fatura, fiş ve imzalı makbuz, sözleşme ve belgeler.

Madde 11: Mali Hususlar

 1. Topluluklar günlük harcamalarını karşılamak amacıyla küçük kasa hesabı tutarlar.
 2. Faaliyetlerin bütün gelir ve giderleri faaliyet sonunda belgelenmek ve  yıl sonu faaliyet raporu ile birlikte Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne teslim edilmek zorundadır.
 3. Topluluklar sponsorluk sözleşmelerini ilgili faaliyetten bir hafta önce Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne onaylatmak zorundadır. Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda sponsorluk sözleşmesi hakkında hukuki görüş alarak değerlendirme yapar.

Madde  12: Fesih ve Kapatma               

 1. Her topluluk Genel Kurul’u kararıyla kendini feshedebilir. Koordinasyon Kurulu’nca belirlenmiş Genel Kurallara uymayan topluluklar Koordinasyon Kurulu kararı ile de kapatılabilir. Fesih kararı alan topluluk bu durumu yazılı olarak Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne bildirir. Fesih olunan veya kapatılan topluluk, bilânço, evrak vb. dokümanları Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne, demirbaşları da İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’ne teslim eder.
 2. Aktif üye sayısı iki yarıyıl üst üste 10’un altında kalan toplulukların faaliyetlerine son verilir.
 3. Dönem içinde en az bir (1) etkinlik/faaliyet yapmayan veya bu etkinlik/faaliyetleri bu maddeye istinaden sadece topluluğun kapanmaması için niteliksiz olarak yapan topluluklar dönem sonunda Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü tarafından yazılı olarak ihtar edilir; devam eden dönemde de belirtilen şekilde hiç bir etkinlik/faaliyet yapmazsa topluluk Sağlık Kültür Spor Müdürü’nün kararı ile kapatılır. Sağlık Kültür Spor Müdürü bu yönergede öngörülen yükümlülüklerin ihlali durumunda uyarma, benzeri faaliyetlere izin vermeme, sorumluları görevden alma, topluluk tüzüğünde belirtilen faaliyet alanlarını sınırlama, topluluk faaliyetlerini dondurma ve kapatma dâhil ihlalin ağırlığı ile orantılı olarak uygun göreceği önlemleri alır ve yaptırımları uygular.

Madde 13: Topluluk Başkanlığı ve Başkanlık Seçimi

 1. Topluluk ilk kurulduğunda 5 kişilik yönetim kurulu içinden danışmanın da onayı olan bir isim başkan olarak atanır. Bu başkanlık Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü tarafından onaylanır ve gerekli kayıtlar yapılır.
 2. Topluluk kurulduktan sonraki ilk akademik yılda eğer bir seçim talebi olursa seçim yapılır yoksa eski başkan bilgilerini güncelleyerek başkanlığa devam eder.
 3. Başkanlık seçimi sırasında sadece bir önceki akademik dönemde Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne sunulan listedeki isimler oy kullanabilir.
 4. Başkanlık için sadece bir önceki dönemin üye listesinde adı geçen aktif üyeler aday olabilir.
 5. Bir akademik yılın başında seçim yapılması talep edilirse akademik yılın ilk ayının sonuna kadar seçim yapılır.
 6. Bir başkanın herhangi bir sebeple başkanlık görevinin sona ermesi durumunda
 7. Eğer bir aday var ise doğrudan başkan olur ve Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne başkanlığını onaylatarak gerekli kayıtları yaptırır.
 8. Eğer iki aday çıkarsa seçim yapılır. Seçimin yürütülmesi topluluk danışmanının ve Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile sağlanır.
 9. Seçilen başkan Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü tarafından onaylanır ve gerekli kayıtlar yaptırılır.
 10. Üye listesinin Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne sunulmadığı durumlarda danışmanın ve Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’nün kararı ile belirlenen seçim yürütmesi devreye girer.
 11. Bir topluluk başkanının; üniversiteden atılma, eğitimini dondurma, mezun olma, üniversiteyi bırakma ve disiplin cezalarından herhangi birisini alması durumunda başkanlığı resmen iptal olur.
 12. Bir topluluk başkanının 4 yarıyıl eğitimini uzatması durumunda başkanlığı düşer.
 13. Bir topluluk başkanı, toplulukta başkanlık görevi devam ederken başka bir topluluk başkanlık yapamaz ancak yönetim kurulunda görev alabilir
 14. Topluluklar, Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’nün belirlediği Topluluk Kuralları ve İşleyiş  Sözleşmesine aynen uymak zorundadır.

Madde 14: Yürürlülük

Yeni kurulacak topluluklar ile üniversitede halen faaliyette olan topluluklar, faaliyetlerini bu yönerge esaslarına göre düzenlerler.

Madde 15

Bu yönerge, Senato’nun 22/ 01 /2014 tarihli ve 02 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Madde  16: Yürütme

Bu yönergeyi Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.